उत्तराखंड शासन स्तर पर एक बार फिर फेरबदल, जिलाधिकारी समेत कई विभाग मा दिए ग्यायी यूँ तै जिम्मेदारी, द्याखो पूरी सूची

उत्तराखंड शासन स्तर पर एक बार फिर फेरबदल, जिलाधिकारी समेत कई विभाग मा दिए ग्यायी यूँ तै जिम्मेदारी, द्याखो पूरी सूची
Spread the love

उत्तराखंड शासन मा एक बार फिर फेर बदल करे ग्यायी। आज कत्ति आईएस अधिकारी विभाग मा फेर बदल करे ग्यायी। द्याखो या च पूर लिस्ट।।

Amit Amoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *